Videos

Hasene Kurban Kampanyası 2013 – TV Reklam Spotu

Lebensmittelkampagne 2018

QURBAN KAMPAGNE 2017

Kumanya Kampanyası 2017 – Tanıtım Filmi

Qurban Kampagne 2016

Hasene – Waisenprojekt