fbpx

Tüzük

§ 1 Derneğin adı ve merkezi

a) Derneğin adı: HASENE International
b) Derneğin Merkezi Köln’dür.
c) Dernek ilgili yerel mahkemenin dernek siciline kaydedilecektir. Akabinde e. V. statüsünde olacaktır.
d) Mali yıl takvim yılına eşittir.

§ 2 Amaç

 1. Derneğin amacı öncelikli olarak gelişim yardım iş birliğidir.
 2. Dernek ayrıca eğitim ve öğretim, sağlık yardımı ve sosyal yardım, genç ve yaşlılara yardım hizmeti, halklar arası uzlaşı, mültecilere ve baskı altındakilere yardım, yardıma muhtaç kişilerin desteklenmesi gibi, kamu yararını gözeten, yardım amaçlı ve dinî doğrultuda çalışmalar yapar.
 3. Tüzükte belirtilen amaçlar şu çalışmalarla gerçekleştirilir:
  1. Acil yardıma muhtaç ve mağdur insanlara gıda ve benzeri yardım maddelerinin temin edilmesi;
  2. Kurban kampanyaları, ramazan ayında ve diğer dinî günlerde aksiyonlar düzenlenmesi ve uygulanması;
  3. Doğal afetlerde ve afet sonrası yeniden inşa süreçlerinde yardım;
  4. Mazlum ve mağdurlara temel sağlık hizmetlerinin tedariki için düzenlemeler yapılması;
  5. Çocuklara ve gençlere yardım, çocukların ve gençlerin teşviki ve eğitimi;
  6. Yaşlıların himayesi;
  7. Bedensel, zihinsel ve ruhsal durumu nedeniyle başkalarının yardımına muhtaç şahısların himayesi;
  8. Özellikle öğrenim kurumları, burs programları ve öğrenci değiş tokuşu gibi teşvik tedbirleriyle, öğrenimle ilgili zorlukların önlenmesi;
  9. Çevre korumasını teşvik;
  10. Tüketici çıkarlarının korunması.
  11. Dernek özellikle hizmet ve kurumların taşıyıcılığını icra etmek suretiyle bu görevleri yerine getirir. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer organizasyonlarla iş birliği yapmak suretiyle milletlerarası iletişim güçlendirilmelidir.

§ 3 Kamu yararı

1. Dernek sadece ve doğrudan kamu yararına ve yardıma muhtaçlara hizmet etmeyi hedefler.

2. Dernek çıkar gözetmeksizin faaliyet gösterir ve ilk planda ticari hedef gütmez. Derneğin gelirleri sadece tüzükte belirtilen gayeler için kullanılır. Üyeler derneğin gelirinden yardım alamazlar.

§ 4 Üyelik

1. Derneğin üyeleri nizami üyeler ve teşvik üyeleri olmak üzere ikiye ayrılır.

2. Reşit özel kişiler veya tüzel kişiler de nizami üyeliğe sahip olabilirler.

3. Teşvik üyelerinin Genel Kurul’da oy kullanma hakkı yoktur.

4. Derneğin gayelerine hususi derecede hizmette bulunmuş kişilere Genel Kurul kararıyla şeref üyeliği verilebilir.

§ 5 Üyeliğe alınma

1. Üyeliğe alınma Teftiş Kurulu’na yazılı dilekçe vermek suretiyle gerçekleşir. Dilekçenin reddedilmesi durumunda kurulun dilekçe sahibine ret gerekçelerini bildirme yükümlülüğü yoktur.

2. Teşvik üyelerinin kabulü yönetim kuruluna yazılı dilekçe verilmesi suretiyle olur.

3. Derneğe girme ve kabul edilme hâlinde her üye bu tüzükte belirtilen hükümleri ve genel kurulda alınan ek talimatları, nizamnameleri ve kararları kabullenir.

§ 6 Üyeliğin sona ermesi

1. Üyelik; istifa, üyelikten atılma, ölüm veya hukuki ehliyet durumunun ortadan kalkması durumlarında sona erer.

2. Yönetim Kurulu’na yazılı beyanda bulunmak suretiyle üyelikten istifa edilebilir. Reşit olmayan kişilerde kanuni temsilcinin istifa beyanı gereklidir. İstifa dilekçesi sadece mali yıl sonuna verilmekle birlikte, üç aylık istifa süresine uyulması zorunludur.

3. Kusurlu olarak ve kabaca derneğin çıkarlarına zarar ver mesi veya üyelik aidatlarını ödememesi hâlinde söz konusu üye Yönetim Kurulu kararıyla ve Teftiş Kurulu’nun da muvafakatıyla dernek üyeliğinden atılabilir.

§ 7 Gelir kaynakları

1. Dernek görevlerini yerine getirmek için gerekli geliri özellikle üye aidatları, bağış ve dinî vecibe olarak verilen paralardan temin eder.

2. Üye aidatlarını, aidat derecelendirmesini, ödeme aralığını ve ödeme türünü Yönetim Kurulu belirler. Özel projelerin finansmanı gayesiyle yıllık aidatın iki katına kadar tahsilat yapılabilir.

3. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde ücretleri, aidatları ve alınacak paraları kısmen veya tamamen almayabilir veya geciktirebilir.

§ 8 Derneğin organları

Derneğin organları Yönetim Kurulu, Teftiş Kurulu ve Genel Kuruldur.

§ 9 Yönetim Kurulu

1. Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı, genel müdür ve iki yönetim kurulu üyesinden oluşur.

2. Dernek, adli ve gayri adli olarak, başkan ve başkan yardımcısı olmak üzere iki Yönetim Kurulu Üyesi ile temsil edilir.

3. Yönetim Kurulu, temsil niteliği olmayan diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile genişletilebilir. Genişletilmiş Yönetim Kurulu bu tüzüğün 9.1. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’nu dernek işlemlerinin ifası için destekler.

4. Derneğin bütçesi ve mali planı göz önünde bulundurularak ve vergi hukuku ölçülerine de riayet edilerek Yönetim Kurulu üyelerine uğraşları karşılığı belirli bir ücret verilebilir. Ücretin miktarı ve kime yapılacağı hakında Teftiş Kurulu karar verir.

5. Yönetim Kurulu dernek hedeflerine ulaşmak ve spesifik problemlerin çözümü gayesiyle komisyonlar oluşturabilir ve uzman kişileri görevlendirebilir. Komisyonlar süre belirtilmeksizin oluşturulabilir ve duruma göre Yönetim Kurulu tarafından tekrar feshedilebilirler.

§ 10 Yönetim Kurulu’nun yetkileri

Yönetim Kurulu derneğin tüm işlemleri için yetkilidir. Tüzük uyarınca derneğin başka bir organına havale edilmiş işlemler bunun dışındadır.

Yönetim Kurulu’nun görevleri bilhassa şunlardır:
a) Genel Kurul’un hazırlanarak toplantıya çağırılması ve gündemin belirlenmesi,
b) Genel Kurul ve Teftiş Kurulu kararlarının uygulanması,
c) Bütçe hazırlanması, muhasebe, yıllık raporun tanzimi,
d) Teşvik üyelerinin kabulü hakkında karar verme,
e) Üyelik iptali ve üyelikten çıkarma hakkında karar verme.

§ 11 Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresi

1. Yönetim Kurulu, Teftiş Kurulu tarafından üç yıllığına seçilir. Tekrar seçilme mümkündür. Yönetim Kurulu görev süresi bittiğinde yeni Yönetim Kurulu seçilene kadar derneği yönetmeye devam eder.

2. Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirme sözleşmelerine halel gelmemek kaydıyla Teftiş Kurulu tarafından görev süreleri dolmadan azledilebilirler.

§ 12 Oturumlar ve Yönetim Kurulu kararları

1. Üyelerin en az yarısı hazır bulunduğu takdirde Yönetim Kurulu karar yeter sayısına sahiptir. Karar verilirken, verilen geçerli oyların çoğunluğu belirleyicidir. Oylama şekli kurul başkanı tarafından belirlenir.

2. Oturumlarda alınan kararlar hakkında tutanak tutulur ve tutanak kurul başkanı tarafından imzalanır.

§ 13 Teftiş Kurulu

1. Teftiş Kurulu üç üyeden oluşur. Teftiş Kurulu Genel Kurul tarafından süresiz olarak seçilir.

2. Teftiş Kurulu üyelerinden birinin ayrılması hâlinde, Teftiş Kurulu geri kalan üyelerinin oy birliği ile bir kişiyi seçerek sayıyı tamamlar.

3. Teftiş Kurulu, önemli bir gerekçeyle üyelerinden birini, söz konusu üye hariç geri kalan kurul üyelerinin oylarıyla azledebilir.

4. Teftiş Kurulu, üyelerinin hepsi hazır bulunuyorsa karar yeter sayısına sahiptir. Kararlar oy çokluğuna göre alınır. Oylama türünü oturum başkanı belirler.

§ 14 Teftiş Kurulu’nun sorumluluk alanı

Teftiş Kurulu şu görevleri yerine getirmekle sorumludur:

1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve azli.

2. Muvafakat gerektiren işlemler hakkında karar verme.

§ 15 Genel Kurul

1. Olağan Genel Kurul her yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilir.

2. Olağanüstü Genel Kurul, derneğin çıkarları bunu gerektiriyorsa veya üyelerin üçte biri Yönetim Kurulu’na bu yönde dilekçe verirse veya Teftiş Kurulu’nun dilekçe vermesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

3. Genel Kurul aşağıda belirtilen meseleler için yetkilidir:

a) Teftiş Kurulu üyelerinin seçimi
b) Yönetim Kurulu’ndan yıllık raporun teslim alınması
c) Yönetim Kurulu’nun aklanması.

4. Genel Kurul’da her nizami üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkını kullanmak üzere başka bir üye yazılı olarak vekil tayin edilebilir. Her Genel Kurul için yeniden vekâlet verilmesi gereklidir. Bir üye en fazla üç yabancı oyu temsil edebilir.

5. Genel Kurul, verilen geçerli oyların basit çoğunluğunu dikkate alarak karar verir.

6. Tüzük değişiklikleri için, hazır bulunan olağan dernek üyelerinin üçte ikisinin oyu gerekir.

7. Hazır bulunan olağan dernek üyelerinin üçte ikisinin oyu alınmamışsa, Yönetim Kurulu en geç 30 gün sonra olmak üzere, değişikliğin veya iptalin gerçekleşmesi için üçte ikilik çoğunluğun sağlanması adına yeni bir Genel Kurul tayin edebilir.

§ 16 Genel Kurul’un toplantıya çağırılması

1. Genel Kurul iki haftalık süreye uyulması koşuluyla Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak ve gündem belirtilerek toplantıya çağırılır. Genel Kurul’un toplantıya çağırılması elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilir.

2. Üyelerden her biri en geç Genel Kurul toplantısının bir hafta öncesine kadar Yönetim Kurulu’na yazılı olarak gündem değişikliği talebinde bulunabilir. Oturum Başkanı toplantının başında söz konusu eklemeleri duyurur.

3. Üyeler toplantılarında sunulan ek gündem maddesi başvuruları hakkında kurul karar verir.

§ 17 Derneğin feshi

1. Derneğin feshine ancak Genel Kurul’da verilen geçerli oyların üçte ikilik çoğunluğuyla karar verilir.

2. Genel Kurulda farklı bir karara varılmamışsa Dernek Başkanı ve Genel Müdür müştereken temsil yetkisine sahip olarak tasfiye ile görevlendirilir.

3. Derneğin feshi, lağvedilmesi veya vergi indirimli hedeflerinin ortadan kalkması durumunda derneğin mal varlığı, derneği kamu yararına, yardım amaçlı ve dinî amaçlar doğrultusunda devam ettirmek üzere Islamische Föderation Berlin e. V.’ye intikal eder.

§ 18 İfa yeri ve yetkili mahkeme

Bu tüzükten kaynaklanan tüm haklar, yükümlülükler, talepler, alacaklar ve borçlarla ilgili olarak derneğin bulunduğu yer ifa yeridir ve derneğin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.